Erste Group Card Processor d.o.o. Privacy Policy

Effective day 07 February 2019


EGCP Politika privatnosti kandidata za zapošljavanje:


ERSTE GROUP CARD PROCESSOR d.o.o. Radnička cesta 45, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 39945216125, e-mail Direkcije ljudskih potencijala i administracije: HR@egcp.com, www.egcp.com (dalje u tekstu: EGCP) u svojstvu voditelja obrade osobnih podatka prikuplja i obrađuje određene kategorije i vrste osobnih podataka ispitanika u sklopu postupka selekcije kandidata za zapošljavanje na radnim mjestima u EGCP-u te u svrhu sklapanja i izvršavanja ugovora o radu sa kandidatima, ovisno o rezultatima selekcijskog postupka.
EGCP ima legitimni interes za zapošljavanje onih radnika koji svojim znanjem, vještinama i osobnošću najbolje odgovaraju specifičnim zahtjevima i potrebama pojedinih radnih mjesta u EGCP-u. Radi ostvarivanja tog legitimnog interesa EGCP provodi selekcijske postupke vezane za izbor kandidata koji su se prijavili na objavljene natječaje za posao, odnosno koji su dostavili otvorenu molbu za zapošljavanje. Tijekom selekcijskog postupka, a kako bi provjerio sposobnosti i znanja kandidata te utvrdio koji od kandidata zadovoljavaju sve postavljene zahtjeve pojedinog radnog mjesta, EGCP od kandidata prikuplja i obrađuje samo i isključivo one kategorije i vrste osobnih podataka koje su potrebne za provedbu samo selekcijskog postupka.
EGCP zadržava i obrađuje tako prikupljene osobne podatke za vrijeme trajanja samo selekcijskog postupka u sklopu kojega su prikupljeni, kao i u razdoblju od sljedeće 3 (tri) godine od dovršetka tog selekcijskog postupka, a u svrhu mogućeg budućeg kontaktiranja kandidata vezano za njihovo moguće sudjelovanje u selekcijskim postupcima za srodna radna mjesta koja se u tom razdoblju mogu stvoriti u EGCP-u.
Za cijelo vrijeme njihove obrade osobni podaci kandidata tretiraju se kao poslovna tajna, te se obrađuju uz primjenu adekvatnih tehničkih i organizacijskih mjera kojima se osigurava njihova zaštita od bilo kakve pogrešne ili nenamjenske upotrebe ili zloupotrebe.
EGCP ne dijeli osobne podatke kandidata za posao sa drugim voditeljima obrade niti na bilo koji način ne omogućava drugim voditeljima obrade korištenje osobnih podatka kandidata koje je sam prikupio i obradio.

Za potrebe provedbe selekcijskih postupaka EGCP obrađuje sljedeće osobne podatke kandidata za zapošljavanje:

Kategorije i vrste osobnih podataka:
1) Opći osobni podaci:  Puno ime i prezime, datum rođenja.
2) Kontakt podaci: Adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, e-mail adresa.
3) Podaci o stečenom obrazovanju: Stečeno zvanje i stručna sprema, naziv obrazovne, odnosno edukacijske ustanove u kojoj je stečeno zvanje i stručna sprema, period trajanja obrazovanja.
4) Podaci o prethodnom radnom iskustvu: Tvrtka prethodnog poslodavca, naziv i opis radnog mjesta kod prethodnog poslodavca, razdoblje rada kod prethodnog poslodavca.
5) Podaci o posebnim stručnim kompetencijama i sposobnostima kandidata u slučaju relevantnosti za određeno radno mjesto:  Posebna stručna zvanja i vještine vezane za poslove koje je kandidat obavljao i koji su prema ocjeni poslodavca od posebnog značaja za radno mjesto za koje se provodi selekcijski postupak.
6) Dokazi o stečenim kvalifikacijama i znanjima:  Stečene diplome, certifikati i potvrde kojima kandidat potvrđuje svoje stručne i druge kompetencije koje je naveo u svojoj prijavi na natječaj.
7) Podaci o rezultatima provedenih testiranja kandidata koje je EGCP proveo tijekom i u svrhu selekcijskog postupka:  EGCP u svrhu provedbe selekcijskog postupka po potrebi provodi testiranja znanja, sposobnosti i osobnosti kandidata putem posebno pripremljenih testova, a sve u svrhu procjene sposobnosti kandidata da zadovolji zahtjeve radnog mjesta i rad u poslovnom okružju u kojem EGCP kao trgovačko društvo i poslodavac posluje.
8) Kontakt podaci trećih osoba koje je kandidat naveo u svojoj prijavi kao osobe koje mogu dati preporuku za njegovo zapošljavanje:  Kandidati u svojoj prijavi mogu navesti treće osobe za koje smatraju da mogu dati preporuku poslodavcu za njihovo zapošljavanje.
EGCP smatra i pretpostavlja da je svaka preporuka koju je dostavio kandidat prikupljena na legitiman način i ne utvrđuje ima li kandidat ovlasti i dopuštenja za korištenje takve preporuke, ali zadržava pravo kontaktirati davatelja preporuke u svrhu prikupljanja dodatnih informacija o kandidatu.

Za potrebe provedbe selekcijskih postupaka EGCP kao voditelj obrade osobnih podataka koristi za usluge obrade osobnih podataka računalni sustav TalentLyft kojim kao ugovoreni izvršitelj obrade osobnih podataka upravlja trgovačko društvo AdoptoTech d.o.o. iz Ulica Ljudevita Posavskog 34A, 10000 Zagreb, OIB: 57168930727. Zaposlenici pružatelja usluge, u sklopu izvršavanja poslova pružanja tehničke podrške i upravljanja radom sustava TalentLyft mogu u određenim okolnostima ostvarivati pristup osobnim podacima kandidata koji se obrađuju putem TalentLyft računalnog sustava, međutim oni nemaju ovlasti niti prava na bilo koji način obrađivati i koristiti osobne podatke kandidata niti EGCP s izvršiteljem obrade AdoptoTech d.o.o. dijeli ili kao zajednički voditelj obrade obrađuje osobne podatke kandidata. Pristup podacima kandidata u svrhu njihove obrade putem TalentLyft računalog sustava imaju samo ovlašteni zaposlenici EGCP-a. Obrada osobnih podataka kandidata putem TalentLyft računalnog sustava izvršava se putem tehnologije računalnog oblaka (cloud) Microsoft Azure SQL na serverskim računalima koji su locirani isključivo na području Europske Unije (Nizozemska i Irska) .
Osobni podaci kandidata prikupljeni tijekom i u svrhu provedbe selekcijskih postupaka za zapošljavanje kandidata trajno se brišu iz svih evidencija EGCP-a protekom roka od 3 godine, odnosno i prije isteka tog roka ukoliko kandidat podnese takav zahtjev u skladu sa odredbama iz članka 17. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Za potrebe pripreme za sklapanje i sklapanje ugovora o radu s kandidatom koji je prihvatio ponudu EGCP-a za sklapanje ugovora o radu, a u svrhu zapošljavanja i izvršavanja ugovora o radu te obavljanja zdravstvenog pregleda vida prije zapošljavanja, pored osobnih podatka koje je kandidat dostavio tijekom provedbe selekcijskog postupka, EGCP prikuplja i obrađuje sljedeće kategorije i vrste osobnih podatka kandidata:

Kategorije i vrste osobnih podataka:
1) Opći osobni podaci: Datum rođenja, OIB, adresa prebivališta, odnosno boravišta, državljanstvo.
2) Financijski podaci:  Broj tekućeg računa, uključujući presliku kartice računa i IBAN broj, Porezna kartica.
3) Podaci o stečenom obrazovanju: Preslika potvrde najviše završenog stupnja školovanja/ diplome.
4) Podaci o prethodnom radnom iskustvu: Podatak o ukupnom prethodnom stažu u obliku potvrde koju izdaje HZMO, ili drugi adekvatni dokaz za strane državljane.
5) Podaci o zadovoljenju posebnih uvjeta:  Potvrda o nekažnjavanju.
6) Podaci vezani za medicinu rada i zdravstvene preglede:  Ime oca/ majke, mjesto rođenja, naziv radnog mjesta u EGCP-u, datum početka rada u EGCP-u.

Osobni podaci kandidata prikupljeni radi pripreme za sklapanje te sklapanje i izvršavanje ugovora o radu obrađuju se uz primjenu u EGCP-u implementiranih tehničkih i organizacijskih mjera za zaštitu podataka i to najkraće za čitavo vrijeme trajanja ugovora o radu a najduže do isteka rokova za obavezno čuvanje takvih podatka utvrđenih važećom pravnom regulativom u Republici Hrvatskoj.
U slučaju da želite saznati više informacija o načinu na koji EGCP provodi Politiku privatnosti kandidata za zapošljavanje, kako obrađuje vaše osobne podatke koje ste dostavili u sklopu svoje prijave na natječaj za posao ili podnošenjem otvorene molbe i kako možete iskoristiti neko od svojih prava iz Opće uredbe o zaštiti podataka vezano za svoje osobne podatke (pravo na pristup osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo na brisanje, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost, pravo na prigovor) upućujemo vas da se obratite Direkciji ljudskih potencijala i administracije EGCP-a na e-mail: HR@egcp.com koja će svaki takav vaš zahtjev proslijediti EGCP-ovu Službeniku za zaštitu osobnih podatka, Jednako tako, našem Službeniku za zaštitu podataka možete se obratiti i izravno:

EGCP Službenik za zaštitu podataka:

Ime i prezime: Irena Kukas
Telefon: +385 1 3078 650
Adresa: Radnička cesta 45, Zagreb
Hvala.

EGCP Direkcija ljudskih potencijala i administracije